Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

रीमाताईच्या पुच्चीत छोट्या मोनूचं लंड भाग २

आतापर्यंत तुम्ही वाचलात की मी मोनूच लंड माझ्या तोंडात घालून चुसत होते. पहिल्यांदाच एखाद्या मुलीकडून/स्त्री कडून लंड चुसून घेत असल्यामुळे तो मोठ्याने सुस्कारला. तशी मी त्याला थांबवले. हा भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:रीमाताईच्या पुच्चीत छोट्या मोनूचं लंड भाग १
आता मी समोर सांगते.
मोनू म्हणाला, “सॉरी रीमाताई, आनंदाच्या भरात माझ्या तोंडून मोठेच सुस्कारे निघाले. तु किती छान लंड चुसतेस ग. परत चुस ना प्लीज!” पहिल्यांदाच मोनूच्या तोंडून ‘लंड’ हा शब्द ऐकताच मी हसत त्याला डोळा मारला. त्याच्या लिंगातून प्रिकमचे काही थेंब बाहेर पडले होते. मी माझ्या ओठांचे चुंबळ केले व ते थेंब पिऊन घेतले. मग परत मी त्याचा सुपारा माझ्या तोंडात भरला.

मोनू पहिल्यांदाच एखाद्या सुंदर मुलीकडून म्हणा किंवा स्त्रीकडून लंड चुसून घेत होता त्यामुळे उत्तेजित होऊन त्याने आपली कंबर वर उचलली तसा त्याचा लंड माझा गळ्याच्या खोलापर्यंत गेला. मोनू हळूहळू बडबडायला लागला, “उउममम.. आह्ह्ह… आह.. आणखी.. आणखी घे.. खूप मस्त.. किती छान आहेस तु रीमाताई! प्लीज आणखी चाट.” मला वाटलं की एकदम उत्तेजीत होऊन हा माझ्या तोंडात तर नाही ना झडणार? म्हणून मी त्याचा लंड बाहेर काढाला. तसा तो म्हणाला, “का ग काढली त्याला घे ना परत तोंडात.” मी म्हणाले, “आता माझी पाळी. आता तु मला मजा दे.”

असे म्हणून मी माझा गाऊन उतरवला व मोनू डोळे फाडून मला बघायला लागला. तो म्हणाला, “रीमाताई तुम्ही किती सुंदर आहात!” मी माझी ब्रा ही काढून घेतली तसे माझे चुचे मोकळे झाले. ते जास्त मोठे नव्हते पण चांगले कडक होते. ते बघुन तो म्हणाला, “रीमाताई मी त्यांना हात लावू का?” मी हसत म्हणाले, “अरे वेड्या तुझ्यासाठीच तर नंगी होत आहे मी.” तो खुश होऊन माझ्या चुच्या सोबत खेळायला लागला. एक चुची त्याने तोंडात भरली आणि चुसायला लागला. मला फार मजा यायला लागली. माझी पुच्ची ओली व्हायला लागली. कितीतरी दिवसांनी मला सेक्सची मजा मिळत होती आणि म्हणूनच मोनूचा एवढा मोठा लंड पाहून मी पागलच झाले होते.

मी म्हणाले, “अरे ती दुसरी चुची सुद्धा चाख ना.” तो तसाच करायला लागला. उत्तेजनेने त्याचा लंड वर खाली होत होता. मी तर ठरवलंच आज काही झालं तरी याचा अक्खा लंड मी माझ्या पुच्चीत घालणारच म्हणून. मी माझी चड्डी सोडली. तसा तो म्हणाला, “ताई तुझी चड्डी फार मोठी आहे.” मी म्हणाले, “जसा तुझा लंड मोठा आहे तसे माझे चुतडे मोठे आहेत.” तो म्हणाला, “खरंच रीमाताई खरच माझ लंड मोठा आहे का?” मी म्हणाले, “होय रे अशा आकाराचे लंड तर मी ब्लू फिल्ममध्येच पाहिले आहेत.” तो खुशीत म्हणाला, “रीमाताई तुझी गांड तर खरच खूप मोठी आणि गोरी आहे.” मी म्हणाले, “होय ना. त्यांच्यावरच तर फिदा होऊन माझ्या पतींनी माझ्याशी लग्न केलं.”

आता मी पूर्णपणे नागडी होऊन माझे पाय पसरले आणि त्याला म्हणाले, “मोनू, चांगल्या प्रकारे बघ माझ्या पुच्चीला.” तोही हैरान होऊन माझी पुच्ची बघायला लागला. मला त्याची हालत बघून हसायला आलं.

मी म्हणाली, “तुला एक छोटंसं छिद्र दिसत आहे?”
मोनू- हो ताई. आहे एक छोटासा छिद्र. पण हे तर फारच छोटा आहे.
मी- अरे खूप दिवसांपासून मी चुदले नाही ना त्यामुळे तो आकुंचन पाऊन छोटा झाला आहे. थोडं वर बघ छोटं दाण्यासारखा आहे ना तिथं?
मोनू- हो
मी- तर तो आम्हा स्त्रियांचा लिंग असतो अगदी तुमच्या मुलांप्रमाणे.
मोनू- तो कसा?
मी- अरे तुम्ही उत्तेजित झाल्यावर जसा तुमचा लंड उठतो अगदी तसा आम्ही उत्तेजित झाल्यावर आमचा हा दाणा उठतो. जसा मी तुझ्या लंडाला चुसलेना तसा आता तू या दाण्याला चुस म्हणजे बघ तुझ्या लंडासारखाच होईल तो.”

मोनू लगेच माझ्या पुच्चीवर वाकला आणि तिला चाटायला लागला. तो म्हणाला, “रीमाताई इथून तर फारच छान सुगंध येत आहे.” अशा प्रकारे तो चाटायला लागला. तो परत म्हणाला, “ह्याची चव थोडीशी खारट आणि तुरट वाटत आहे. मला फार आवडली चव.” असं म्हणून तो माझ्या पुच्चीला चाटायला लागला. मी कितीतरी दिवसांनी आपली पुच्ची चाटवून घेत होते त्यामुळे मला फार आनंद यायला लागला. मी त्याचे केस पकडले आणि बडबडायला लागले, “शाब्बास मोनू! फार छान चाटत आहेस तू. यस कमॉन शिकलास तू.. लवकरच शिकलास.. वाह.. फारच सुंदर.. आता माझ्या दाण्याला चुस.”

तसा त्याने त्याची जीभ माझ्या दाण्यावर फिरवून चुसायला लागला. तसे मी कन्ह्यायला लागली. तो एकदम कडक झाला. ते बघुन तो म्हणाला, “रीमाताई तुझा दाणा तर चांगलाच कडक झाला आहे आणि थरथरत आहे.” मी म्हणाले, “त्याला तुझ्या ओठांमध्ये घट्ट पकड आणि आईसगोल्या प्रमाणे चुसायला लागला.” तसे मी माझे चुतडे वरती उचलले व त्याच्या तोंडाला माझी पुच्ची घासायला लागले. “मोनू तू फार छान आहेस. असंच कर.. वाह.. मी झडत आहे… आह्ह्ह.. खूप मजा येते आहे…” आणि अशाप्रकारे मी कितीतरी दिवसानंतर झडले.

मी उठले आणि त्याच्या ओठांचे चुंबन घेतलं. मला त्यातून माझ्या पुच्चीचा सुगंध येत होता. मोनू म्हणाला, “रीमाताई मी तुला चांगली मजा तर दिली ना?” मी म्हणाले, “हो रे. तू तर एकदम एक्सपर्ट झाला आहेस. फार मजा दिलीस तू मला. चल आता मला चोद बघू.” असे म्हणून मी लेटत माझ्या मांड्या फाकविल्या. मोनू माझ्या मांड्यांच्या मध्ये आला आणि त्याने त्याचा लंड माझ्या पुच्चीच्या छिद्रावर टेकवून आतमध्ये घुसवायला लागला. तसा आमच्या दोघांच्या तोंडून सुस्कारे निघाले. तो म्हणाला, “रीमाताई तुझे छिद्र फारच लहान आहे.” खरंच मोनूचं लंड फार मोठा होता आणि माझं पुच्चीचं छिद्र फारच छोटा. वारंवार त्याचा लवडा माझ्या पुच्चीवरून घसरत होता.

मी त्याच्या लंडावर खूप सारी थुंकी लावली आणि त्याच्या कमरेच्या एकच साईडला पाय ठेवून मी खाली बसले. त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत घुसायला लागला तशी मी मोठ्याने ओरडली, “आईई….” तो म्हणाला, “काय झालं ताई? तू ठीक आहेस ना?” मी म्हणाले, “अरे तुझ्या लंडाचा सुपाडा फारच मोठा आहे. तो माझ्या पुच्चित घुसला आहे.” मी थोडावेळ तसाच त्याचा सुपारा माझ्या पुच्चीत घालून ठेवला. माझी गांड हवेत सहा इंचांवर होती. मग मी हळू हळू खाली वर व्हायला लागली. मला वेदना सोबतच मजा यायला लागली. असं वाटत होतं की मी एखादा मुसळ माझ्या पुच्चीत घालून घेत होते.

तिकडे मोनू डोळे बंद करून ते क्षण अनुभव होता. तो बडबडत होता, “रीमाताई खूपच मजा येत आहे. आणखी खाली वर हो जोरात.” त्याचं ते बोलणं ऐकून मी परत खाली बसले आणि त्या खोलीत माझी किंकाळी भरली. मी त्याचा अक्खा लंड माझ्या पुच्चीत घालून घेतला होता. आता फक्त त्या लवड्याचे बॉल्स तेवढे बाहेर राहिले होते. थोडावेळ मी माझी गांड तशीच त्याच्या जांघेवर ठेवली आणि मग मी हवेत आठ-दहा इंच खाली वर व्हयला लागली. माझे मोठे मोठे मांसल चुतडे त्याच्या मांड्यावर आदळत होते.

मी मागे वळून ड्रेसिंग टेबलच्या आरश्यात बघितले तर माझा श्वासच थांबला! माझ्या पुच्चीचा छिद्र चांगला मोठा झाला होता आणि त्यात मोनू चा लंड फिट्ट बसला होता. मी त्याला विचारले, “कसे वाटते तुला?” तसा तो म्हणाला, “काय सांगू तुला फारच मजा. मला वाटलं नव्हतं झवण्यात एवढी मजा येत असेल म्हणून.” मी समोर वाकून त्याच्या ओठांवर किस करत झवायला लागले. त्याने माझी गांड पकडली आणि खाली वर करण्यात हातभार लावायला लागला. माझी पुच्ची आता आकुंचन पावत होती. त्याचा लंडही थरथरत होता. तो म्हणाला, “रीमाताई आता मी झडणार आहे ग.” मी म्हणाले, “मोनू माझं सुद्धा पाणी गळणार आहे आता.. आवूऊऊ…”

मी माझे चुतडे खाली बसवले व त्याने त्याची गांड वर केली आणि माझ्या पुच्चित त्यानं गरम वीर्य सोडलं. मी त्याला कुरवाळत होते. त्याचा लंड चार-पाच वेळा झटके देत वीर्याची पिचकारी माझ्या पुच्चीत सोडली. मी माझे डोळे बंद केले आणि ओरडत झडायला लागले.
मी काही वेळ पर्यंत तसाच त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत घेऊन होते. मग मी उठले तसा माझ्या पुच्चीतून त्याचे वीर्य ओरघडल. त्याचं ते घट्ट मोठं वीर्य बघून मी म्हणाले, “मोनू तू किती दिवसापासून मूठ नाही मारली आहेस?” तो म्हणाला, “झाला असेल एखादा महिना.” तरीच एवढे मोठे वीर्य निघालं.

त्याचं वीर्य त्याच्या झाटांवर पडलं होतं. मी त्याला म्हणाले, “मोनू आज तू मला फार खुश केला आहेस.” तो म्हणाला, “रीमाताई तुसुद्धा आज मला माझ्या जीवनातला परमोच्च आनंदाचा क्षण दिली आहे.” मी म्हणाले, “उद्या आंघोळ करताना बाथरूम मध्ये हेअर रिमूवर आहे. तुझे झाटे काढून घेशील.”

मग आम्ही दोघे बाथरूम मध्ये जाऊन फ्रेश झालो आणि मग झोपी गेलो आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी उशिरापर्यंत झोपून राहिलो.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme